BW Hosting Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en zover wij schriftelijk anders verklaren. b. De voorwaarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper/opdrachtgever.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

A. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. b. De koper/opdrachtgever kan zich hieraan nimmer het recht ontlenen afname van de diensten te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

Prijsopgave doen wij op basis van de geldende prijzen, ons daarbij het recht voorbehoudende op doorberekening van eventuele verhogingen van rechten, accijnzen e.d. van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhoging.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten binden eerst dan wanneer zij schriftelijk of mondeling door ons zijn bevestigd.

ARTIKEL 5: LEVERINGEN

a. Indien de koper/opdrachtgevende diensten weigert af te nemen,hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding. b. Te allen tijde hebben wij het recht van de koper/ opdrachtgever te verlangen, dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl wij gerechtigd zijn de levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld. c. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering op te schorten, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

ARTIKEL 6: UITVOERING

a. Het is ons te allen tijde toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.

ARTIKEL 7: BETALING

a. Betaling dient per overschrijving te geschieden, dan wel bij gebruik van PayPal. Tenzij anders overeen gekomen. b. Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper/opdrachtgever van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welk geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten ingevolge wet en overeenkomsten. c. In geval van het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen zijn wij gerechtigd om voor het opnieuw verzenden van de vordering 5% van de totaal prijs te rekenen als administratie kosten. d. Indien wij ons genoodzaakt zijn de incasso van onze vordering op de koper/opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper/opdrachtgever, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,= een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist. e. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

ARTIKEL 8:Looptijd en beëindiging van overeenkomst

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, waarbij Afnemer bij het aangaan van de Overeenkomst expliciet akkoord gaat met opeenvolgende overeenkomsten voor telkens één jaar, met hetzelfde onderwerp als de voor het initiële jaar afgesloten overeenkomst, met een opzegtermijn van één maand. b. Overeenkomsten die niet tot stand (zijn ge)komen op een wijze als beschreven in 11.1, worden na afloop van de initiële contractperiode verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. c. Indien Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en Leverancier deze keuzemogelijkheid online biedt, en Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen dan wel in eigen beheer te nemen. d. Indien Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen A t/m C niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van één maand. e. Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder A t/m D is er geen recht op restitutie. f. Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop: - Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;<br> - Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt<br> - Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van Afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest<br> - Naar het oordeel van Leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden<br> - Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer.<br> - Afnemer komt te overlijden. g. Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en beëindiging van de wederzijdse overeenkomst. h. In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: - openstaande betalingen;<br> - geheimhouding;<br> - Intellectuele Eigendomsrechten;<br> - aansprakelijkheid; Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle geleverde en nog te leveren diensten blijven uitsluitend eigendom van ons, totdat alle vorderingen die wij op de koper of opdrachtgever hebben of zullen krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 B.W. en rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald. b. Zolang de eigendom van de diensten niet op de koper/opdrachtgever zijn overgegaan mogen deze diensten door koper/opdrachtgever niet worden verpand of aan derden enig ander recht daarop worden verleend behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De koper/opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper/opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. c. Wij zijn gerechtigd de diensten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper/opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de koper/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper/opdrachtgever zal ons te alle tijden vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de diensten en/of ter uitvoering van onze rechten. d. Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

ARTIKEL 10: EIGENDOMMEN VAN KOPER/OPDRACHTGEVER

a. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van diensten die ons door of vanwege koper/opdrachtgever zijn toevertrouwd moeten wij dezelfde zorg aanwenden, die wij dienaangaande omtrent onze eigen diensten aanwenden. b. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, draagt de koper/opdrachtgever het risico voor de bedoelde diensten. Wij aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11: RETENTIERECHT

a. Indien wij diensten van koper/opdrachtgever onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die diensten onder ons te houden, tot voldoening van alle kosten, die wij besteed hebben ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper/opdrachtgever, onverschillig of opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere diensten van koper/opdrachtgever. b. Het recht tot retentie hebben wij ook ingeval de koper/opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 12: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

a. Door en bij het geven van een opdracht tot reproductie, hoegenaamd en in welke vorm dan ook,van objecten, waarop auteursrecht of enig ander industrieel eigendomsrecht rust of kan rusten, verklaart de koper/opdrachtgever dat geen inbreuk op een auteursrecht of enig industrieel recht van derden wordt gemaakt. De koper/opdrachtgever vrijwaart ons voor alle rechtsvorderingen, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, die geheel of gedeeltelijk verband houden met het voornoemde auteursrecht of enig ander vorenbedoeld industrieel eigendomsrecht. b. Het auteursrecht of enig ander industrieel eigendomsrecht van of door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho's, foto's, modellen, etc. blijven bij ons berusten, ook wanneer de koper/opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp. c. de totstandkoming heeft gegeven, ervoor heeft betaald of er een order op heeft geplaatst.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. In geval van overmacht van onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in welk geval koper/opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde. b. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen, zowel van binnenlandse als van buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremmingen vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnenland als buitenland ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd. c. Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de diensten dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welde reden dan ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik, respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. b. Ingeval van tijdig en juist gebleken reclame zijn wij slechts verplicht aan de koper/opdrachtgever vervangende diensten ter beschikking te stellen of het voor de diensten waarover is gereclameerd reeds betaalde bedrag terug te betalen met creditering van de factuur, een en ander ter keuze van ons. c. Mocht de voornoemde uitsluiting/beperking van de aansprakelijkheid of een beroep daarop door ons door de rechter niet worden aanvaard, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde. Wij zijn en blijven nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwillschade. d. Onder netto factuurwaarde wordt verstaan het door ons voor de niet of niet deugdelijke bewerking of (in geval van levering van diensten) voor de niet of niet deugdelijke geleverde diensten in rekening gebrachte bedrag minus emballage, voor belastingen en heffingen van overheidswege en na aftrek van kortingen. e. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor wat onze klanten uitvoeren tenzij er sprake is van opzettelijk wederrechtelijk gebruik in dit geval zal er contact gezocht worden met de daar toe bevoegde autoriteiten. Eventuele abuse meldingen kunnen doorgegeven worden via het support systeem op onze site.

ARTIKEL15: PUBLICITEIT

Wij zijn gerechtigd om door ons geleverde c.q. vervaardigde diensten met naam, merk, reclameboodschap, of andere uiting van de koper/opdrachtgever af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en dergelijke en/of tentoonstellingen of beurzen, zonder vooraf toestemming te vragen aan koper/opdrachtgever en zonder financiële verplichtingen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Laatst aangepast (Maandag, 25 Maart 2013 15:53)

Zorg dat u ons ook volgt op twitter @bw_hosting voor alle updates!